[ti:丝丝泪] [ar:张德兰] [al:小调情常在] [by:http://www.lrcgeci.com] [00:00.00][02:11.09][04:10.97]张德兰-丝丝泪(粤) [00:01.55]词曲:王粤生 [00:05.65]孤清清 [00:15.71]悄寒静 [00:34.49][02:21.37]恨爱交迸 [00:37.85][02:24.92]我为情为爱陷胭脂井 [00:44.59][01:48.09][02:31.66][03:35.25]依稀回忆翠堤边与卿卿 [00:57.31][02:00.85][02:44.29][03:47.97][03:58.11]相偎倚俩含情绊心灵 [01:07.49][02:54.47]万种仪态幽清 [01:17.65][03:04.60]到今朝始觉真好似梦已无影 [01:27.78][03:14.78]监牢风味今自醒 [01:37.07][03:24.16]自悔痴心更被情累困愁城 《LRC歌词网音乐网》http://www.lrcgeci.com欢迎您的光临!